Logotype
Varukorg
Administration/Produktion
Telefon : 0911 - 207086
E-post: info@lacordier.se
Nyheter
Bra val till torra h...
280:-
Varan har lagts i varukorgen
Bra val för torra hår...
140:-
Varan har lagts i varukorgen
0
0:-
Varan har lagts i varukorgen
370:-
Varan har lagts i varukorgen
För torrt och sprött...
190:-
Varan har lagts i varukorgen

Företagsinformation

Väl­kom­men!
Jag he­ter Ing­er Cor­di­er och har ar­be­tat som fri­sör i 25 år. 2009 har jag även till­sam­mans med min man köpt pro­duk­tio­nen av Bi­le­ins eko­lo­gis­ka hår­vårds­se­rie. Vi har valt att kal­la den för La Cor­di­er. La Cor­di­er är ett fa­mil­je­fö­re­tag. Vår vi­sion är att des­sa pro­duk­ter skall kun­na fort­sät­ta att till­ver­kas i Sve­ri­ge. 
Det vi  har ut­veck­lat pro­duk­tio­nen med att vi ta­git bort Pa­ra­be­ner­na, samt att vi an­vän­der nya frä­scha rå­va­ror vid var­je till­verk­nings­till­fäl­le.
Idag  be­dri­ver jag verk­sam­het som  na­tur­fri­sör vid en egen sa­long. 
I mitt dag­li­ga ar­be­te an­vän­der jag des­sa pro­duk­ter ef­tersom jag ser hur skon­sam­ma 
de är, in­te ba­ra för hå­ret och hår­bot­ten, ut­an även för mil­jön. 
En del av min verk­sam­het be­står även av ut­bil­ning in­om ört­färg­ning och som sagt till­verk­ning av La Cor­di­ers pro­duk­ter. 
Vårt mål är att ar­be­ta med na­tu­ren, in­te mot den.

Häls­ning­ar
Ing­er och Mi­kael Cor­di­er

Fö­re­ta­get  har F- Skattse­del

UT­BILD­NING­AR:
Vi­da­re­ut­bild­ning till na­tur­fri­sör och hår­vårdste­ra­peut­ut­bild­ning.
KURS I ÖRT­FÄRG­NING IN­GÅR.
Nu bör­jar en ny ut­bild­ning om den bort­glöm­da de­len på krop­pen - hår­bot­ten.
Hår­bot­ten hur mår den?
Hud, hår­säck, cir­ku­la­tion, ana­lys av hår­bot­tens oli­ka pro­blem.
Vad kan hår­vårdste­ra­peu­ten?
För­bätt­ra hu­den och mil­jön i hår­bot­ten.
Dess­utom...
Be­hand­ling­ar med bland an­nat hår­bot­tensmas­sage, in­pack­ning­ar, ol­jor, borst­ning och
ener­gi­klipp­ning.
Be­hand­ling­ar som ger eko­no­mi för ditt fö­re­tag och ett kom­plett sor­ti­ment av mil­jö -
an­pas­sa­de hår­vårds­pro­duk­ter.
Ing­er häl­sar ER väl­kom­na.
Vid frå­gor ring 0911 - 207076
el­ler sänd en in­tres­se­an­mä­lan via mail på:
info@​lacordier.​se

OBS ! Mat och bo­stad in­går i kurs­av­gif­ten samt trans­port till
och från flyg­plats och järn­vägs­sta­tion (Lu­leå).
Pas­sa på att ut­bil­da Dig i den bort­glöm­da de­len på krop­pen - hår­bot­ten !
 
Ad­mi­nist­ra­tion:
La Cor­di­er HB
Mejerivägen 8
945 33 ROS­VIK
Te­le­fon : 0911 - 20 70 86
Pro­duk­tion:
Te­le­fon : 0911 - 20 70 86 
Samarbetspartners
La Cordier HB Mejerivägen 8
945 33  Rosvik
Kontakt E-post
Webb www.lacordier.se
Telefon 0911 - 20 70 86
Nyhetsbrev